Ambulante (specialistische) begeleiding en behandeling

Regiezorg richt zich voornamelijk op specialistische begeleiding en behandeling bij complexe vraagstukken op allerlei levensgebieden van cliënten.

Het gaat vaak om cliënten en of gezinnen met een licht verstandelijke beperking en of (ernstige) gedragsproblemen en waarbij de voorliggende voorzieningen (nog) niet (meer) toereikend zijn. Daarnaast bieden wij ook basis begeleiding aan voor WMO en Jeugd.

Regiezorg kan binnen deze vormen van behandeling en begeleiding makkelijk op en afschalen zowel in uren als naar lichtere en zwaardere vormen van ondersteuning.

Deskundigheid, daadkracht en betrouwbaarheid zijn onze speerpunten in de ondersteuning. Wij werken zeer pragmatisch, zijn professioneel betrokken en in hoge mate bereikbaar voor onze cliënten en samenwerkende partners. Onze begeleiders en behandelaren zijn allemaal zeer ervaren hulpverleners, vrijwel allemaal HBO (+) geschoold en beschikken natuurlijk over een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en een SKJ registratie.

Wij zijn door 11 gemeenten in de Regio Gelderland Centraal gecontracteerd voor de volgende ondersteuningsvormen:

45J21 (behandeling A1)

Let op: Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als er een verwijzing is vanuit de lokale toegang.

Deze individuele behandeling is bedoeld voor cliënten tot 18 jaar of met een verlengde Jeugdwet. De cliënt heeft (lichte) ontwikkelings- en of gedragsproblemen welke zich vooral afspelen in het netwerk en of gezin. Cliënten lopen daardoor vast in hun ontwikkeling op 1 of meerdere levensgebieden.

Individuele (ambulante) behandeling is gericht op het opheffen, verminderen of accepteren van de problematiek om terugval zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht van het kind en ouders te herstellen en evt over te gaan naar een lichtere vorm van zorg, bijvoorbeeld begeleiding. Het ondersteunen van ouders en het netwerk speelt hierin een belangrijke rol. Dat doen wij op een competent gerichte en professioneel betrokken wijze.

45J61 (begeleiding Jeugd specialistisch)

Let op: Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als er een verwijzing is vanuit de lokale toegang.

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten tot 18 jaar of met een verlengde Jeugdwet, maar meestal jonger dan 16 jaar. De cliënt ondervindt beperkingen als gevolg van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke handicap. Regieverlies, passiviteit en geen inzicht in ziekte en of beperking.

De begeleiding is er op gericht om cliënten te activeren, structureren en motiveren en alleen wanneer het eigen netwerk of een algemene voorziening niet toereikend is. De doelen zijn tweeledig; Aanleren van nieuwe vaardigheden en (daarmee) het vergroten van de zelfredzaamheid. Kenmerkend en onderscheidend voor deze vorm van begeleiding zijn de geplande en ongeplande momenten voor de client.

45J62 (begeleiding Basis Jeugd)

Let op: Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als er een verwijzing is vanuit de lokale toegang.

Basisbegeleiding is bedoeld voor cliënten tot 18 jaar. De cliënt heeft beperkt regieverlies en ondervindt een voorspelbare beperking in het zelfstandig functioneren binnen wonen en participeren.
De begeleiding is gericht op het vergroten / ontwikkelen van zelfredzaamheid om weer mee te kunnen doen.
De begeleiding bestaat uit activering en inslijpen / aanleren van praktische vaardigheden.
De begeleiding is altijd systeemgericht op alle levensgebieden. De ZRM kan worden gebruikt als onderlegger.

02A70 (begeleiding specialistisch WMO)

Let op: Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als er een verwijzing is vanuit de lokale toegang.

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten (18+ jaar) die behoren tot de doelgroep GGZ en of NAH al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking waarbij er sprake is van een zelfredzaamheidsvraagstuk.

De cliënt vertoont regelmatig onvoorspelbaar gedrag, is snel uit balans bij verandering, kent regieverlies en of is passief / beperkt actief.

De begeleiding richt zicht op het blijven meedoen in de maatschappij en of het overbruggen naar een behandeling en of het trainen van vaardigheden door middel van methodische interventies.

02A16 (begeleiding Basis WMO)

Let op: Deze ondersteuning kan alleen worden ingezet als er een verwijzing is vanuit de lokale toegang.

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten (18 jaar +)  met een verstandelijke beperking, lichamelijk / somatisch of geriatrische beperking.
De cliënt heeft redelijk inzicht in beperking, beperkt regieverlies en voorspelbaar gedrag.
De begeleiding is er op gericht om cliënten te activeren, stabiel te houden en of het aanbrengen van een dagstructuur.
Samen met de cliënt oefenen we praktische vaardigheden en of nemen we dagelijkse vraagstukken over.
Ook kunnen wij mantelzorgers ondersteunen.

Heeft u een vraag?
Contact