Meldcodes

Vanuit de overheid zijn oa zorgorganisaties (terecht) verplicht de meldcode te gebruiken in geval (vermoeden) van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Regiezorg heeft een eigen meldcode ontwikkeld die voldoet aan alle huidige wettelijke voorschriften en de nieuwe wetgeving per 2019. Alle medewerkers van Regiezorg hebben kennis van deze meldcode en zullen daar naar handelen. Indien gewenst kan de volledige meldcode worden opgevraagd bij Regiezorg.

Hieronder de belangrijkste stappen die we zullen ondernemen.

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Stap 1: We brengen de signalen in kaart.
  • Stap 2: We overleggen met een collega en bij twijfel raadplegen we een deskundige en / of Veilig Thuis.
  • Stap 3: We gaan het gesprek aan met de betrokkene(n).
  • Stap 4: We wegen volgens het kader de situatie. Bij twijfel raadplegen we nogmaals Veilig Thuis.
  • Stap 5: We beslissen aan de hand van het afwegingskader
    • Is melden noodzakelijk?
    • Is onze hulpverlening afdoende om de situatie te verbeteren / op te lossen? Moeten we opschalen? Is er een specialist nodig in deze casus?

De Jeugdwet; artikel 1.1 zegt dat een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis is die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid. In het kader van de Jeugdwet  heeft Regiezorg de verplichting om een calamiteit (en geweld) tijdens de hulpverlening te melden. Vanuit Regiezorg zullen we ten alle tijden het protocol volgen. De betrokken instelling die een calamiteit niet (dan wel niet onverwijld) meldt, is strafbaar en kan een boete opgelegd krijgen. In de Jeugdwet ( https://www.nji.nl/Jeugdwet) staat wat de wetgever verstaat onder een calamiteit tijdens de hulpverlening.

Regiezorg is verantwoordelijk voor de kwaliteit van hulp en in het verlengde daarvan hebben we ook de verantwoordelijkheid om ons toetsbaar op te stellen wanneer er een calamiteit plaatsvindt die een relatie heeft met de jeugdhulp. Om die reden is het ook logisch dat wij als aanbieder verplicht zijn een calamiteit zelf te melden en niet de gemeente die de hulp heeft ingekocht. Tevens is Regiezorg in het kader van de WMO verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. In het geval van Regiezorg gaat het over GGD Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden is door de gemeenten in Gelderland-Midden aangewezen als toezichthouders ambtenaar calamiteiten.

Regiezorg heeft niet alleen de plicht om pesten en discriminatie te melden, maar hecht er zelf veel waarde aan dat medewerkers en cliënten niet gepest en / of gediscrimineerd worden of zich er zelf schuldig aan maken. Wij voeren hier actief beleid in en zullen dit periodiek in onze overleggen bespreken.

Als er onverhoopt toch signalen bij ons komen over pesten en / of discriminatie, dan zullen wij hier eerst met de betrokkenen over in gesprek gaan. Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan zullen wij dit direct melden aan de betreffende gemeente. Zij hebben een onafhankelijke stichting  (Meldpunt discriminatie en pesten, MDP)  en voeren in elke gemeente wettelijke taken uit op het gebied van registratie en bijstand. Zowel medewerkers als cliënten kunnen zich ook rechtstreeks tot het meldpunt wenden voor advies, bemiddeling en voorlichting. De MDP zet zich in voor een integrale aanpak van (weg-)pesten en discriminatie en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld.