Jaarverslag klachten 2019

Voor u ligt het jaarverslag klachten 2019 van Regiezorg. Het jaar 2019 is het eerste volledige verslagjaar klachten sinds de oprichting van Regiezorg.

Sinds 2017 is de verplichting voor zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een klachtencommissie komen te vervallen. Regiezorg behandelt daarom in eerste instantie de klachten zelf middels een klachtenregeling welke zowel op onze website staat, alsmede uitgelegd wordt aan onze cliënten bij aanvang van de zorg. De client tekent zijn plan van aanpak waarin hij / zij aangeeft uitleg te hebben gehad over onze klachtenregeling.

Uiteraard respecteert Regiezorg het uitgangspunt van de Wkkgz, namelijk dat klachten zoveel mogelijk met betrokkenen worden opgelost, al dan niet door tussenkomst van de algemeen directeur. Waar mogelijk zal daarnaar gestreefd worden en worden cliënten op dit uitgangspunt gewezen. Echter, er kunnen voor cliënten redenen zijn om niet met betrokkene(n) in gesprek te gaan. Ook kan het zijn dat een client vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost en een onafhankelijk oordeel (een uitspraak op de klacht) wenst.

Wanneer de klacht onverhoopt niet zelf door Regiezorg opgelost kan worden of niet na tevredenheid van onze client en of opdrachtgever kan worden afgehandeld, dan kan de klacht worden aangebracht bij BPSW. Dit is de beroepsvereniging waar Regiezorg bij is aangesloten. Zij zullen de klacht onafhankelijk beoordelen middels hoor en wederhoor. De uitkomst en of aanbevelingen zullen door Regiezorg worden overgenomen.

Met trots kunnen we u melden dat we in 2019 geen enkele officiële klacht hebben ontvangen.

Dat wil niet zeggen dat we alles altijd goed doen. Gedurende het jaar zijn er diverse opmerkingen en of aanbevelingen gedaan door onze cliënten naar onze zorgverleners. Deze waren altijd van dien aard dat het gemakkelijk en tot wederzijds tevredenheid kon worden opgelost. In sommige gevallen heeft het geleid tot een implementatie binnen onze zorgverlening.

Ook is Regiezorg zelf voortdurend bezig om onze zorgverlening verder te verbeteren op allerlei gebied, zoals kennisvergroting, aanscherpen van de protocollen, innovatie en bejegening.

Middels kennisoverdracht, intervisie, intercollegiaal overleg en bijscholing streven wij er na om onze zorgverlening kwalitatief maximaal te organiseren en uit te voeren.

Tot slot wil ik een woord van dank uitspreken aan onze medewerkers die zich ook in 2019 met hart en ziel hebben ingezet voor onze cliënten en die er met hun kennis en ervaring voor hebben gezorgd dat Regiezorg klachtenvrij is, maar boven alles; zeer tevreden cliënten en opdrachtgevers!!!

Joost Krechting
Algemeen directeur Regiezorg